Wettergrenstipendiet för 2018 har tilldelats operasångerskan Rebecca Fjällsby för vidareutbildning som mezzosopran i Berlin.

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse utlyser för  år 2018 ett utbildningsstipendium på max 200 000 kr, att utdelas av stiftelsens styrelse till en eller undantagsvis flera sökande. 

Stipendiets syfte är att ge ett ekonomiskt stöd till en yngre person, yrkesmässigt verksam inom kulturområdet, och därmed bidra till att möjliggöra en fortbildning under en redan inledd och pågående professionell karriär.

 Stiftelsen skapades av den i Värmland verksamme entreprenören och företagsledaren Carl Johan Wettergren och hans maka Berit år 1983. Carl Johan Wettergren var under sin karriär ägare och VD i Rottneroskoncernen och Svaneholms bruk. Carl Johan Wettergren, som avled 2006, önskade använda stiftelsens årliga avkastning till stöd huvudsakligen inom forskning och utbildning i Värmland, gärna med inriktning mot entreprenörskap, skogsindustri och kultur. Sedan 1983 har stiftelsen delat ut ca 60 mkr till allmännyttiga ändamål, huvudsakligen i Värmland. 

Den nuvarande styrelsen förvaltar stiftelsen i Carl Johan Wettergrens anda och ser inrättande av detta stipendium, som ett sätt att stödja ungdomar med höga professionella ambitioner inom ett område med hård konkurrens och ständig brist på pengar.

Krav på sökande

Den sökande är troligen i åldern mellan 25 år och 40 år samt född eller uppvuxen i Värmland. Eller också är sökande yrkesverksam i länet.

Den sökande är yrkesmässigt verksam inom kulturområdet och med det avses film, musik, sång, teater, dans, akrobatik, måleri, författarskap, konsthantverk eller motsvarande. Den sökande är utbildad vid högskola eller universitet och är nu professionellt arbetande (har sin försörjning) inom sitt yrke. Alternativt är sökande utan högskoleutbildning sedan ett flertal år professionell utövare inom sitt yrke.

Krav på utbildningen

Utbildningen bör utgöras av ett mer omfattande utbildningssteg, innebärande årslånga studier, hemma eller i utlandet. Utbildningen ska ha en klart definierad målsättning och ske i organiserad form på etablerat utbildningsinstitut eller hos lärare med fullgoda referenser. Bidrag lämnas inte till förvärv av instrument eller investeringar.

Utbildningen ska avslutas med examen, diplom eller motsvarande.

Krav på ansökan

Den sökande ska uppfylla samtliga förutsättningar som angivits ovan. Sökande ska redovisa innehållet i den tilltänkta utbildningen med angivande av arrangör, lärare, kurser, tid och plats etc. Ansökan ska kompletteras med en kostnadsredovisning/budget som visar behovet av stipendiefinansiering.

Den sökande ska lämna goda referenser, som också kortfattat uttalar sig om de förutsättningar den sökande har för att väl tillgodogöra sig utbildningen.

Den sökande ska kortfattat beskriva på vilket sätt utbildningen kan bidra till att vidareutveckla den sökandes speciella begåvning och kunnande och därigenom få sökande att nå en högra nivå av professionalism. Kunskapslyftet ska göra skillnad.

En fullständig ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 20 oktober via stiftelsens hemsida i pdf-format eller med brev till adress Box 24, 66203 Svanskog.

Efter genomförd utbildning ska stipendiaten lämna styrelsen en kortfattad berättelse som skildrar den genomförda utbildningen och på vilket sätt den gjort skillnad.

Urvalet

Stiftelsens styrelse utser stipendiat. Avgörande för valet är bedömningen om huruvida den sökande har visat att han/hon har uppfyllt kraven för stipendiet och att stipendiet gör skillnad men också att lämnad ansökan är fullständig och tillförlitlig.

Stipendiaten meddelas personligen beslut under november månad. Beslutet meddelas övriga sökande endast via hemsida och press. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

 Ansök här