Stiftelsen utlyser årets Wettergrenstipendium på 200 000 kr för studier inom kultursektorn.

Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse utlyser för år 2020 ett utbildningsstipendium på max 200 000 kr, att utdelas av stiftelsens styrelse till en eller undantagsvis flera sökande.

Stipendiets syfte är att ge ett ekonomiskt stöd till en yngre person, yrkesmässigt verksam inom kulturområdet, och därmed bidra till att möjliggöra en fortbildning under en redan inledd och pågående professionell karriär.

Krav på sökande
Den sökande är troligen i åldern mellan 25 år och 40 år samt född eller uppvuxen i Värmland. Eller också är sökande yrkesverksam i länet.
Den sökande är yrkesmässigt verksam inom kulturområdet och med det avses film, musik, sång, teater, dans, akrobatik, måleri, författarskap, konsthantverk eller motsvarande. Den sökande är utbildad vid högskola eller universitet och är nu professionellt arbetande (har sin försörjning) inom sitt yrke. Alternativt är sökande utan högskoleutbildning sedan ett flertal år professionell utövare inom sitt yrke.

Krav på utbildningen
Utbildningen bör utgöras av ett mer omfattande utbildningssteg, innebärande årslånga studier, hemma eller i utlandet. Utbildningen ska ha en klart definierad målsättning och ske i organiserad form på etablerat utbildningsinstitut eller hos lärare med fullgoda referenser. Bidrag lämnas inte till förvärv av instrument eller investeringar.
Utbildningen ska avslutas med examen, diplom eller motsvarande.

Krav på ansökan
Den sökande ska uppfylla samtliga förutsättningar som angivits ovan. Sökande ska redovisa innehållet i den tilltänkta utbildningen med angivande av arrangör, lärare, kurser, tid och plats etc. Ansökan ska kompletteras med en kostnadsredovisning/budget som visar behovet av stipendiefinansiering.
Den sökande ska lämna goda referenser, som också kortfattat uttalar sig om de förutsättningar den sökande har för att väl tillgodogöra sig utbildningen.
Den sökande ska kortfattat beskriva på vilket sätt utbildningen kan bidra till att vidareutveckla den sökandes speciella begåvning och kunnande och därigenom få sökande att nå en högra nivå av professionalism. Kunskapslyftet ska göra skillnad.
En fullständig ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 12 oktober via stiftelsens hemsida i pdf-format eller med brev till adress: Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse c/o Anna Lööf Falkman, Sommarrovägen 10, 652 30 Karlstad.
Efter genomförd utbildning ska stipendiaten lämna styrelsen en kortfattad berättelse som skildrar den genomförda utbildningen och på vilket sätt den gjort skillnad.

Urvalet
Stiftelsens styrelse utser stipendiat. Avgörande för valet är bedömningen om huruvida den sökande har visat att han/hon har uppfyllt kraven för stipendiet och att stipendiet gör skillnad men också att lämnad ansökan är fullständig och tillförlitlig.
Stipendiaten meddelas personligen beslut under november månad. Beslutet meddelas övriga sökande endast via hemsida och press. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
Ansök här